Witamy na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


obrazek

Urząd Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
powiat mogileński, woj. kujawsko - pomorskie
tel. 52 318 55 00,  fax. 52 315 26 93
konto bankowe: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378
www.mogilno.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/6hqigm8491/SkrytkaESP

Link do platformy ePUAP

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W BIP

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Mogilna

Dane kontaktowe AD / IOD

Z AD można się skontaktować:

 • tel.: 523 18 55 00
 • e-mail: sekretarz@mogilno.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:

          Arnold Paszta

 • tel.: 602 551 851
 • e-mail: arnold.partner@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – takich jak procedury przetargowe, proces rekrutacji oraz inne przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
 2. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
 3. przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
 4. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany
  w Ustawie - Kodeks cywilny.

Rodzaj Danych osobowych

Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, obsługujące BIP na podstawie umowy powierzenia

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

 

 

Szanowni Państwo !
W lewej części strony biuletynu w zakładce PRAWO LOKALNE znajduje się Tablica ogłoszeń, wewnątrz której umieszczony został harmonogram wywozów odpadów komunalnych dla miasta i gminy Mogilno.

 

  

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Mogilnie, na adres e-mail: sekretarz@mogilno.pl, na numer fax: (52) 315-26-93 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: (52) 318-55-27.