Symbol:
WGS

Wydział:
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)


Opłaty:
1) 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;
2) 17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
PKO BP: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378


Termin odpowiedzi:
Przewidywany termin załatwienia:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej okreslonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień innych organów w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Mogilna, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:
1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
2) Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po cztery egzemplarze. Jeśli planowane przedsięwzięcie kawlifikuje się jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), należy załączyć dodatkowo 1 egzmeplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu.
3) Za przedłożone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia/raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko: dane, obliczenia, parametry technologiczne i techniczne, odpowiedzialność ponosi jej autor.
4) Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje jej autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty.
5) Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która spełnia kryteria określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fauszywego ośwadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagany)

  • Kopia mapy ewidencyjnej (wymagany) Poświadczona przez właściwy Organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz objemująca obszar, na który będzie oddziaływać

  • Mapa (wymagany) Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływac przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej

  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 uouioś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz objemującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

  • Raport o oddziaływaniu Raport (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - w 4 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektroczninej na informatycznym nośniku danych.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia (wymagany) Karta sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 uouioś (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane lub gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 uouioś) - w 4 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

  • Wypis z ewidencji gruntów (wymagany) Wypis lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej: nr działki ewidencyjnej, oraz o ile zostały ujawnione: nr księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, objemujący przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c uouioś

  • Wykaz działek do prowadzenia prac przygotowawczych W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 uouioś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile takie prace przewidziane są do realizacji

  • Opłata (wymagany) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.