Symbol:


Wydział:
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
art. 155 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.)

art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.)

art. 6, część I pkt 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu - 105 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Termin odpowiedzi:
W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek (wymagany) Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu