Symbol:


Wydział:
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
art. 8-15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)


Opłaty:
Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej.
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie pobierana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku:
• opłata za wyszukanie do dziesięciu dokumentów – 5,00 zł;
• jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1;
• opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę;
• opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii 0,15 zł za kopię strony czarno-białej;
• opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie innym niż A4 wg. stawek określonych w rozporządzeniu;
• udostępnianie informacji w formie elektronicznej, pobiera sie opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
Opłatę przekazuje się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy).

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot/osobę żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z przedłożonym wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, podmiot/osoba żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Mogilna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (wymagany)