Symbol:
WGS

Wydział:
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm.)


Opłaty:
1) 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia
2) 52,50 zł - za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia.


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy - za pośrednictwem Burmistrza Mogilna.


Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia (wymagany)

  • Dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne (wymagany)

  • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy) (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie/zmianę zezwolenia (wymagany)

  • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.) (wymagany)

  • Ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych (wymagany)

  • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą (wymagany)

  • Dokumenty otwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług (wymagany)

  • Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów. (wymagany)