Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Opłaty:
W przypadku wniesienia wniosku przez Pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Termin odpowiedzi:
Zazwyczaj w ciągu 1-3 dni.
W przypadku spraw skompilkowanych, które należy poddać szczegółowej analizie w terminie do miesiąca.


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Poniżej plik zawierający wskazówki w jaki sposób należy opisać dane przedsięwzięcie i na jakie wielkości i dane należy zwrócić uwagę.


Dokumenty
  • WNIOSEK (wymagany)

  • Kopia mapy z zaznaczonym obszarem inwestycji (do wglądu)

  • Kopia wypisu z ewidencji gruntów (do wglądu)