Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku ze zgłoszeniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w wodach powierzchniowych i powierzchni ziemi na działkach ewidencyjnych 111 i 112, obręb Wszedzień, gm. Mogilno, w części dotyczącej zagrożenia szkodą w środowisku w wodach powierzchniowych.