Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów", nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Wydanie w/w decyzji uzależnione jest od uzyskania opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowa decyzja wydana zostanie w terminie do dnia 20 marca 2019 r.