Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie w dniu 24 stycznia 2019 r. wydał decyzję nr 15/19, w której to stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia, produkowanej przez wodociąg w Mogilnie.

W dniu 15 stycznia 2019 r., w ramach kontroli urzędowej z wodociagu publicznego w Mogilnie pobrano próbki wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazano do akredytowanego laboratorium PSSE w Inowrocławiu.

W pobranych próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).