OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Zgodnie z treścią art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały danego roku - Burmistrzowi Mogilna w celu ustalenia wysokości opłaty.

Oświadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Przesłanki powstania obowiązku opłatowego oraz formularz oświadczenia do pobrania poniżej.