Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Art. 108 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., nr 163, poz. 981 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 372).
3. Art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)


Opłaty:
Nie podlega

Termin odpowiedzi:
W terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Na podstanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Mogilna w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:
Forma załatwienia: postanowienie.

Niewyrażenie opinii w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o wydanie opinii, uważa się za brak zastrzeżeń co do treści planu ruchu.


Dokumenty