Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuję o wydaniu decyzji przez Burmistrza Mogilna w dniu 6 maja 2019 r., znak: WGS.6220.17.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 123/2 w obrębie geodezyjnym Padniewko, gmina Mogilno"

Jednocześnie, pragnę poinformować, iż każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój 209.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.