Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /jednorazowe/

Jednostka:

Wydział Administracyjny

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Burmistrza Mogilna oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mogilnie pok. 108,  I piętro

Zofia Harędzka tel. 52/3185508

 

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:

  1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego  (pok. 113)       w godz. : 8.00 - 14.00 w poniedziałek,  środę, czwartek

               8.00 - 15.30 we wtorek

              8.00 – 12.30 w piątek

 lub na konto bankowe urzędu: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie  lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

- Uchwała  nr  XLIX/500/18  Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4003),

 - Uchwała  nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4002),

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz., 2277),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) 

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.

Inne informacje:

  1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
  3. Zezwolenie wydaje się, gdy jest to zgodne z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  4. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji  zadań  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Mogilna , Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Arnolda Pasztę, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: arnold.partner@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% zawartości alkoholu,

- wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,           

- wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów ww. rodzajów napojów alkoholowych,                                                                                                                                                                   

- wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,                    

- wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

         a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

         b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

         c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

         d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
          (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/8607086), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane: Policji, Urzędowi Skarbowemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Sądowi, Prokuraturze oraz innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

Załączniki

wniosek - o wydanie zezwol jednorazowe (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zofia Harędzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2020-02-12 13:52:34
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2020-02-12 13:54:49
Ostatnia zmiana:2020-02-12 13:55:00
Ilość wyświetleń:69

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij