Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Kontrole

  ZARZĄDZENIE NR  32/19

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 21.02.2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilno

 

            Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137 ze zm.); art. 45 w związku z art. 40 i art. 43 ust 7 ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), zarządzam co następuje:  

 

§1. Ustalam procedurę  przeprowadzania  kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilno określoną w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

§2. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone będą  przez zespół kontrolujący zwany dalej „zespołem” złożonym  z osób upoważnionych przez Burmistrza Mogilna. W skład zespołu  wchodzi co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Kontrole  prowadzone  będą zgodnie  z harmonogramem sporządzonym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach prowadzonej działalności w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania     z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych wydawanych przez Burmistrza Mogilna.

 

§4. Zespół kontrolujący przed przystąpieniem do kontroli wyłania ze swojego składu przewodniczącego zespołu.

 

§5.  Zespół  kontrolujący przeprowadza kontrolę punktu sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu  przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3.

 

§6. Z przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

 

§8. Traci moc zarządzenie nr 33/14 Burmistrza Mogilna z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilno

 

§9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1.    Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Mogilno.

2.    Kontrole przeprowadza  zespół kontrolny.

3.    Kontrola może być prowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych podmiotów dokonujących czynności  w zakresie określonych prawem kompetencji.

4.    Do kontroli przedsiębiorcy stosuje się przepisy  rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

5.    Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców organy kontroli  zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po  upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia   doręczenia  zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

6.    W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie Prawo Przedsiębiorców, kontrola może   zostać    wszczęta bez   zawiadomienia przewidzianego w art. 48 ust. 1 i 2  ustawy,   o której mowa powyżej.

7.    Kontrolę przeprowadza się w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu.

8.    Dokumenty wymagane przez organ kontrolny to:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

- tytuł prawny do lokalu,

- faktury zakupu napojów alkoholowych,

- dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych ( wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość),

- książka kontroli przedsiębiorcy.

9.    Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje ustalenia:

1) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków korzystania z zezwoleń, a  w szczególności :                        

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;

b) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń (przedsiębiorca winien okazać dowód potwierdzający dokonanie opłaty);

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych;

d) posiadania tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (przedsiębiorca winien okazać dokument potwierdzający tytuł prawny np. akt notarialny, umowę najmu, umowę dzierżawy);

e)  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych odbywa się w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu;

f) wykonywanie  działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko  przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego  i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

2) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zasad korzystania z zezwoleń, w szczególności:

a) niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw ;

b)  uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;

c) nienaruszanie zasad  porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy;

d) nie wprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

e)  przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych;

f) przedstawienie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży    poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku   poprzednim.

10. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla każdej ze stron.) Protokół podpisują członkowie  zespołu kontrolnego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba reprezentująca podmiot kontrolowany (pełnomocnik, pracownik) obecna  w czasie  kontroli, w którym zapisuje się zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia stwierdzonych uchybień.

11. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez przewodniczącego zespołu kontrolującego.

 

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Mogilno

 

 

 

 

 

Podstawa prawna kontroli

1.    art. 18 ust 8 oraz art.183 ustawy z dnia   26 października 1982r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018, poz. 2137 ze zm.)

2.    rozdział 5. Ograniczenie kontroli działalności gospodarczej (art.45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018r.

Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2018, poz. 646 ze zm.)

Zakres przedmiotowej kontroli

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zakres podmiotowy kontroli

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydawanych przez Burmistrza Mogilna

 

Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli

 

Doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej

 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli

 

Sporządzenie protokołu kontroli

 

 Postępowanie pokontrolne np. postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Harędzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2020-02-12 14:06:54
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2020-02-12 14:09:35
Ostatnia zmiana:2020-02-12 14:09:55
Ilość wyświetleń:101
URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
UL. Narutowicza 1, 88-300 MOGILNO

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij