W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2020

Data uchwały:
2020-05-06

Numer uchwały:
XVIII/179/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.