W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2020

Data uchwały:
2020-06-03

Numer uchwały:
XIX/181/20

Podjęta przez:
Radę Miejeską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.