INFORMACJA

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tj. tzw. "uchwałę antysmogową") oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

  • Projekt przedmiotowej uchwały znajduje się do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ulicy Targowej 13/15 w pokoju 213, I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw.: 8:00 - 15:00; wt.: 8:00 - 16:30, pt.: 8:00 - 13:30). Projekt ww. uchwały został zamieszczony pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl - Środowisko - Informacje publiczne.
  • Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Touniu, przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres emial: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl , w terminie od 21 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń: wszystkich urzędów miast, gmin i starostw w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z załączonym rozdzielnikiem) oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie