W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2018 roku

Data uchwały:
2018-03-28

Numer uchwały:
XLII/461/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.