W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2020 roku

Data uchwały:
2020-04-29

Numer uchwały:
XVII/173/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.