Podaje się do publicznej informacji, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwałę antysmogową".

W/w uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347, a także zamieszczona wraz z uzasadnieniem pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl -> Środowisko -> Uchwała antysmogowa.

Uchwała zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Uchwała zmieniająca określa dla wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego m. in. zmianę w zakresie rodzaju podmiotó (adresatów uchwały), dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy. Po zmianie adresatami uchwały antysmogowej są właściciele instalacji, a także w zakresie dotyczącym zakazu stosowania określonych paliw stałych podmioty eksploatujące instalacje, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do miejsca użytkowania instalacji.

Ponadto, uchwała zmieniająca dla wszystkich wskazanych w uchwale obszarów, tj. dla: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Nadkła nad Notecią, Inowrocławia, Ciechocinka oraz dla uzdrowiska Wieniec-Zdrój w gminie Brześć Kujawski, wprowadza dodatkowe ograniczenia dotyczące zakazu eksploatacji instalacji na paliwa stałe w budynkach/lokalach, w sytuacji, gdy istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.