Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. 2022 poz. 120)


Opłaty:
Zgodnie z rozporządzeniem

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty