Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz. 1923)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020 poz. 939)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. 2012 poz. 299)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 107 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Numer konta: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty