Rejestr instytucji kultury gminy Mogilno prowadzony jest w postaci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury,

Stosownie do rozporządzenia:

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  a)  otwarty dostęp do zawartości rejestru;

  b)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1a, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

a) Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

b) Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

8. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej  – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.