Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Administracyjny (pokój 108)

telefon: 52 318 55 17

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168)

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie albo długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty składanego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 

CEIDG-RD- wykonywana działalność gospodarcza (służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej- PKD)

CEIDG-MW- dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB- informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC- udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN- udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR- formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem :

-        wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

-        zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

-        przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z formy opodatkowania;

-        przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

-        przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;

-        przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;

-        przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów;

-        zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

FORMY ZŁOŻENIA WNIOSKU CEIDG-1

 

1.       W WYBRANYM URZĘDZIE GMINY/MIASTA

 

·         OSOBIŚCIE: poprzez złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta (organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym)

 

·         LISTEM POLECONYM: poprzez przesłanie wniosku papierowego listem poleconym do wybranego przez siebie urzędu gminy/miasta (własnoręczność podpisu złożonego na wniosku musi być potwierdzona przez notariusza).

 

2.       ON-LINE

·    zalogowanie się do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego;

·    zalogowanie się do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), przygotowanie wniosku on-line i  podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy/miasta (należy zapamiętać nr wniosku przygotowanego elektronicznie albo wydrukować wersję roboczą wniosku, na którym znajduje się jego nr i okazać go w urzędzie);

·    bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzedzie gminy/miasta (należy zapamiętać nr wniosku przygotowanego elektronicznie albo wydrukować wersję roboczą wniosku, na którym znajduje się jego n i okazać go w urzędzie);

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

OPŁATY

 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonywania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Czynności rejestracji przedsiębiorcy może dokonać pełnomocnik po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa. Z tego tytułu pobierana jest opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie lub na rachunek bankowy: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378

 Jeżeli w złożonym wniosku zostaną podane dane pełnomocnika to późniejsze czynności pełnomocnika będą już nieodpłatne.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organu administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Nie ma również obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku.

 

Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez  siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wychodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, które należy złożyć w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA

Najbliższy punkt informacyjny ZUS znajduje się przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie (pokój nr 13). Obsługa klientów odbywa się w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a także pod nr tel. 52 315 77 09. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski i dokumenty oraz uzyskać informacje w zakresie spraw obsługiwanych w ZUS i terminów ich realizacji, a także pobrać druki, formularze i materiały informacyjne oraz odebrać odpowiedzi na złożone wnioski.

 

W sytuacji gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objetych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Podatnicy, którzy rejestrują się do celów VAT, nie muszą ponosić kosztów, tj. 170,00 zł związanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu nie jest już obowiązkowe, lecz fakultatywne.

 

 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Ponadto przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia. Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne ( podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o :

- zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych

- wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku wniosku o zaprzestanie należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

 

 

Szczegółowe informacje związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności, w tym formularz wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Link poniżej:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Metadane

Źródło informacji:Malwina Hetmańczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2016-10-13 14:55:37
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2016-10-13 14:57:53
Ostatnia zmiana:2018-01-31 09:18:03
Ilość wyświetleń:1170
URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
UL. Narutowicza 1, 88-300 MOGILNO

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij