Symbol:
6730

Wydział:
WGS

Podstawa prawna:
art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)


Opłaty:
za wydanie decyzji - 56 zł (w kasie urzędu lub przelew)

Termin odpowiedzi:
do miesiaca

Jednostka odpowiadająca:
WGS

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Mogilna .

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty
  • Wniosek