Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Zadania i uprawnienia

 

Do głównych zadań rady gminy należy:
  1)  uchwalanie statutu gminy,
  2)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
  3)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
  4)  uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5)  uchwalanie programów gospodarczych,
  6)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  7)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)  określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e)   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
h)   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
  9) określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  16) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

       (wyciąg z "Ustawy o samorządzie gminnym")

 

Działalność Komisji Budżetu i Finansów obejmuje w szczególności:

 1. formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu,

 2. opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

 3. sprawy dot. gospodarki finansowej gminy,

 4. sprawy dot. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

 5. planowanie inwestycyjne,

 6. sprawy majątkowe,

 7. promocję gminy,

 8. współpracę z organizacjami pozarządowymi,

 9. współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

Działalność Komisji Społecznej obejmuje w szczególności:

 1. sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

 2. sprawy z zakresu oświaty i wychowania,

 3. ochronę zdrowia i opiekę społeczną,

 4. ochronę dziedzictwa kultury i zabytków,

 5. sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu.


Działalność Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska obejmuje w szczególności:

 1. sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa,

 2. ochronę środowiska,

 3. sprawy dot. gospodarki wodno-ściekowej,

 4. kształtowanie środowiska naturalnego.

Załączniki

Uchwała Nr XXXV 290 05 w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz zakresu zadań komisji dorażnych. (7.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Hibner
Data wprowadzenia:2003-12-15 14:47:55
Opublikował:Robert Hibner
Data publikacji:2003-12-15 14:48:50
Ostatnia zmiana:2006-04-10 14:09:39
Ilość wyświetleń:10773

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij