Zamknij okno Drukuj dokument

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mogilnie pok. 108,  I piętro

Zofia Harędzka tel. 52/3185508

Opłaty:

Od złożonego oświadczenia brak opłat - opłata obowiązuje za korzystanie z zezwoleń na podstawie złożonego oświadczenia

Termin i sposób załatwienia:

złożenie oświadczenia - do 31.01. każdego roku obowiązywania zezwoleń

opłata za korzystanie z zezwoleń:

- do 31.01.

- do 31.05.

- do 30.09.

w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 113) w godz. 8.00 -14.00 w poniedziałek,  środę, czwartek

                                                                             8.00-15.30 we wtorek

                                                                             8.00 – 12.30 w piątek

 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378

Podstawa prawna:

Ustawa o z dnia 26 października 1982 r.  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2019r. poz. 2277)

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Inne informacje: 

Wysokość opłat :

 

 Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości, o których mowa poniżej, wnoszą opłatę w wysokości:

 

 

1.       525 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa – dla przedsiębiorcy rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży ( pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł.

 

2.      525 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości od  4,5%  do 18% alkoholu ( bez piwa)  – dla przedsiębiorcy rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży ( pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł.

 

3.      2100  zł -  dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  – dla przedsiębiorcy rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży ( pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł.

 

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana będzie w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

 

1)       37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 

2)      37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 

 

3)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - roczną opłatę wnosi się  w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Wartość sprzedaży  rok należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych!!!

 

Uwaga!
1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia

2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i   30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.

Oznacza to , że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów  będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia .

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30 % opłaty  podwyższonej.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji  zadań  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Mogilna , Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Arnolda Pasztę, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: arnold.partner@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% zawartości alkoholu,

- wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,           

-wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

-  wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

         a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

         b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

         c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

         d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/8607086), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych   osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane: Policji, Urzędowi Skarbowemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Sądowi, Prokuraturze oraz innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

Załączniki

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (50.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Zofia Harędzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2020-02-12 13:45:07
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2020-02-12 13:47:46
Ostatnia zmiana:2020-02-12 13:47:52
Ilość wyświetleń:76