Zamknij okno Drukuj dokument

Wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/; do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Jednostka:

Wydział Administracyjny

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z dokumentami wg załącznika
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mogilnie pok. 108,  I piętro

Zofia Harędzka tel. 52/3185508

 

Opłaty:

Brak opłaty za wniosek.

Opłaty za zezwolenie:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  4. Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

W przypadku nie przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń wynosi odpowiednio j.w.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana będzie w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

1)        37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)        37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)        77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - roczną opłatę wnosi się  w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata  za korzystanie z zezwoleń winna być wnoszona:

- do 31.01.

- do 31.05.

- do 30.09.

w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 113) w godz. 8.00 -14.00 w poniedziałek,  środę, czwartek

                                                                             8.00-15.30 we wtorek

                                                                             8.00 – 12.30 w piątek

 lub na konto bankowe urzędu: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378

 

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać  przed wydaniem zezwolenia

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

- Uchwała  nr  XLIX/500/18  Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4003),

 - Uchwała  nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4002),

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz., 2277),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). 

 Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Inne informacje:

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji  zadań  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Mogilna , Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Arnolda Pasztę, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: arnold.partner@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% zawartości alkoholu,

 

- wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,           

- wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów ww. rodzajów napojów alkoholowych,                                                                                                                                                                             

- wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,           

- wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/8607086), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane: Policji, Urzędowi Skarbowemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Sądowi, Prokuraturze oraz innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

Załączniki

wniosek - o wydanie zezwolenia (stałe) (52kB)    
wniosek - zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (79kB)    
wniosek - wygaśnięcie zezwolenia (40.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Zofia Harędzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2020-02-12 13:49:35
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2020-02-12 13:51:07
Ostatnia zmiana:2020-02-12 14:12:17
Ilość wyświetleń:93