Zamknij okno Drukuj dokument

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Jednostka:

Wydział Administracyjny

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mogilno, pokój 108 I piętro Zofia Harędzka , tel. 52 3185508

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
  4. Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży była wyższa niż  37 500 zł,

b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży była wyższa niż 37 500 zł,

c)  2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu jeżeli wartość sprzedaży była wyższa niż  77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie (pok. 113)  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mogilnie Nr konta 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

Opłata może być wniesiona jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia lub w trzech równych ratach, z terminami płatności do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Uwaga!
1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia oświadczenia w ciągi kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia

2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów  będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia .

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi , będzie wpłacał 30 % opłaty  podwyższonej.

 Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.


Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

- Uchwała  nr  XLIX/500/18  Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4003),

 - Uchwała  nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 02.08.2018r. poz.  4002),

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz., 2277),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne informacje:

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

Na podstawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji  zadań  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Mogilna , Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Arnolda Pasztę, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: arnold.partner@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% zawartości alkoholu,

- wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,           

- wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów ww. rodzajów napojów alkoholowych,

- wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

-  wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

          a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

          b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

          c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

          d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/8607086), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane: Policji, Urzędowi Skarbowemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Sądowi, Prokuraturze oraz innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

Załączniki

wniosek - o wydanie zezwolenia tzw. catering (50kB)    

Metadane

Źródło informacji:Zofia Harędzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2020-02-12 13:57:02
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2020-02-12 13:58:51
Ostatnia zmiana:2020-02-12 13:58:55
Ilość wyświetleń:74