Wycinka drzew - należy złożyć stosowny druk  - OSOBY FIZYCZNE
Zmiany w ustawie wiążą się przede wszystkim z nałożeniem obowiązku zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa przez włałcicieli nieruchomości będącego osobą fizyczną . Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:
80 cm - w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
oraz krzewów, których skupiska zajmuj± ponad 25 mkw. powierzchni.

Zmiany w przepisach nie obejmuj± natomiast:
. drzew i krzewów owocowych,
. drzew i krzewów złamanych b±dĽ przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy
. drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
. krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 mkw.

Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowi±zany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których drzewa lub krzewy maj± być usunięte. Celem tego działania ma być określenie stanu faktycznego. Ustalenia są spisywane w formie protokołu obowiązującego przez 6 miesięcy od momentu sporządzenia.
Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.
Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.
Jak dokonać zgłoszenia wycinki?
W zgłoszeniu usunięcia drzewa, które należy dostarczyć urzędowi gminy stosowny druk poprawnie wypełniony lub napisać własnoręcznie pismo w którym powinno znajdować się:
. imię i nazwisko wnioskodawcy,
. oznaczenie nieruchomości nr geodezyjny działki , na której ma dojść do wycinki,
. rysunek lub mapkę, które pozwol± zlokalizować drzewa na nieruchomości.
W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków.
Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie .


Wycinka drzew - należy złożyć stosowny druk  - OSOBY PRAWNE , FIRMY , DZIAŁALNO¦Ć GOSPODARCZA .
 Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:
. 80 cm - w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
. 65 cm - w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
. oraz krzewów, których skupiska zajmuj± ponad 25 mkw. powierzchni.
Zmiany w przepisach nie obejmuj± natomiast:
. drzew i krzewów owocowych,
. drzew i krzewów złamanych b±dĽ przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy,
. drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
. krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 mkw.

Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowi±zany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których drzewa lub krzewy maj± być usunięte.
Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usun±ć drzewo.
Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wyst±pi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć zwi±zek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowi±zek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.
Jak dokonać zgłoszenia wycinki?
Wniosek na usunięcia drzew lub krzewów które należy dostarczyć urzędowi gminy jest stosowny druk poprawnie wypełniony lub  pismo w którym powinno znajdować się:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urz±dzeń, o których mowa w art. 49 rozporz±dzenie w sprawie zwierz±t objętych ochron± gatunkow± § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomości± albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urz±dzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo¶ci ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysoko¶ci drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu zwi±zanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadaj±cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustaw± z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określaj±ce usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniej±cych lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowi±cych kompensację przyrodnicz± za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli s± planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustaw± z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizuj±cego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegaj±ce zakazom określonym w art. 51 zakazy dotyczące dziko występuj±cych roślin i grzybów objętych ochron± gatunkow± ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 zakazy dotycz±ce dziko występuj±cych zwierz±t objętych ochron± gatunkow± ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Decyzja zezwalaj±ca na wycinkę drzew wydawane jest nieodpłatnie .


Usuwanie gałęzi drzew
Nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Dlatego w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przepis ten nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi.
Wyj±tkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które maj± na celu:
. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
Zabieg specjalistyczny przeprowadzany w przypadku naruszonej statyki, np. w wyniku silnej wichury, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, potwierdzaj±cej konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg (art. 87a ust. 3). Zabiegi te powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiedni± wiedzę i umiejętności w zakresie właściwej pielęgnacji drzew.
Zgodnie z wiedzą dendrologiczną ogólną zasadą pielęgnacji drzew jest usuwanie jak najmniejszej części korony (optymalna wielkość wynosi do 15%) i możliwie cienkich gałęzi. W ten sposób zabieg będzie miał nieznaczny wpływ na stan drzewa. Ponadto na podstawie art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie gałęzie pochodz±ce z s±siedniego gruntu, po uprzednim wyznaczeniu s±siadowi odpowiedniego terminu do ich usunięcia.
Zasady te nie są ze sob± sprzeczne, ponieważ ustawa o ochronie przyrody zawiera przepisy szczegółowe wobec przepisów Kodeksu cywilnego. Tak więc zgodnie z prawem można usun±ć gałęzie przechodz±ce na nieruchomość, zachowuj±c reguły wynikaj±ce z ochrony przyrody, określone w art. 87a ust. 2 ustawy, np. nie więcej niż 30% korony drzewa.
Kary za nadmierne cięcia w koronie drzewa
Cięcia w koronie drzewa przekraczające 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, podlegaj± karze za jego uszkodzenie w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie tego drzewa. Usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 89 ust. 1). Termin płatności kary jest odraczany na 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. 30% kary za zniszczenie drzewa pobierane jest od razu, niezależnie od tego czy drzewo zachowa żywotność po 5 latach (art. 88 ust. 5). Wynika to z tego, że dorosłe drzewo, które straciło znaczn± część korony, nie odbuduje już swojego kształtu i biologicznych funkcji, jakie posiadało przed wykonanym cięciem.
Przycinanie gałęzi a gatunki chronione
Przed przyst±pieniem do prowadzenia zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się wykluczyć obecność gniazd ptasich. Jednak niejednokrotnie, w sytuacji pełnego ulistnienia drzewa, stwierdzenie obecności gniazd ptasich jest trudne. Z tego względu zaleca się, aby zabiegi te były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków.
W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest wyst±pienie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zezwolenie na płoszenie i niepokojenie ptaków.