Symbol:
6730

Wydział:
WGS

Podstawa prawna:
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Opłaty:
Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji).
Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).


Termin odpowiedzi:
65 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych (przy inwestycjach mogących znacząco oddziałowywać na środowisko i inne wymagające uzgodnień) do sześciu miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. 203

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Mogilna .


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu z załącznikami Wymagany

  • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 (wymagany)

  • Wypis z rejestru gruntów (do wglądu)