Symbol:


Wydział:
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267);

- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa:
120 zł


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Mogilna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
- Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

- W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę.

- Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiazany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

- Oczyszczalnię objetą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objeta tym obowiązkiem.

- Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.


Dokumenty
  • Wniosek (wymagany)

  • Kopia mapy geodezyjnej z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik do wniosku)

  • Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę (załącznik do wniosku)

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia (załącznik do wniosku)

  • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie (załącznik do wniosku)

  • Pełnomocnictwo - w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (załącznik do wniosku)