WGS.6220.61.9.2017.2018

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.), Burmistrz Mogilna zawiadamia, iż w dniu 22 marca 2018 r. na wniosek Pani Arlety Rakowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą EUROPOOL Arleta Rakowska, Padniewko 52, 88-300 Mogilno, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WGS.6220.61.8.2017.2018 zgody na realizację przedsięzięcia polegającego na: budowie zakładu produkcji basenów kąpielowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 1029/2 obręb 0001 Mogilno.

    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, przy ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w godzinach pracy Urzędu bądź na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl , pod niniejszym obwieszczeniem.

    Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

z up. Burmistrza

Arkadiusz Grobelski

Dyrektor

Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska