W dniu 9 kwietnia 2018 r. powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 51/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Komisja dokonała oceny wstępnych deklaracji, zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi i merytorycznym, wynikającymi z przyjętego Regulaminu Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/446/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podpisanie umów z Beneficjentami końcowymi nastąpi po uzyskaniu promesy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W celu uzupełnienia listy rankingowej, przeprowadzone zostało losowanie (protokół z przeprowadzonego losowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).