Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGS.6220.45.7.2017.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącego warsztatu samochodowego do wymogów stacji demontażu i kasacji pojazdów na nieruchomości oznaczonej działką numer geodezyjny 1881/2 w miejscowości Mogilno, ul. Przemysłowa 3.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 125 w godzinach pracy Urzędu.