OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji przez Burmistrza Mogilna w dniu 24 lipca 2018 r., znak: WGS.6220.57.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie studni głębinowej na dz. nr 290 w miejscowości Strzelce, obręb Strzelce 0041, gmina Mogilno, powiat mogileński".

W związku z powyższym, każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój 125.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.