W dniu 23 października 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Wasielewku pobrano próbki wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, ze stałych punktów monitoringowych i przekazano do akredytowanego Laboratorium Środowiskowego SGS Polska sp. z o.o. w Pszyczynie oraz akredytowanego laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Sekcja Laboratorium w Inowrocławiu.

W próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).