W dniu 14 listopada 2018 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego w Padniewie pobrano próbki wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, ze stałych punktów monitoringowych i przekazano do akredytowanych laboratoriów PSSE w Inowrocławiu oraz WSSE w Bydgoszczy.

W badanych próbkach, parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).