Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie decyzją nr 18/19 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wylatowie, gm. Mogilno.

Próbki zbadano w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu.

W celu stwierdzenia ustabilizowania jakości wody pod względem mikrobiologicznym (zakres rozszerzony) po przeprowadzonych działaniach naprawczych - decyzja nr 225/18 z dnia 24.10.2018 r., przedłużona decyzją nr 266/18 z dnia 04.12.2018 r. w dniu 22.01.2019 r. organ pobrał i zbadał w akredytowanym laboratorium PSSE w Inowrocławiu próbki z uzgodnionych punktów monitoringowych.

W próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.