Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.410.26.2019.KB opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko