Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.411.16.2017.KB uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Marii Konopnickiej w Mogilnie