Próbki wody zostały pobrane w dniu 15 marca 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej. We wszystkich próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi