Wypełniając obowiązek ustawowy, gmina corocznie dokonuje analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opracowanie sporządzone zostało m. in. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzonym przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1-3 cyt. ustawy, które podlega przedłożeniu Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.