INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Planowanie Przestrzenne

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1.    Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych  jest:

Burmistrz Mogilna

Urząd Miejski w Mogilnie

ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno

2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych oraz realizacji zadań publicznych.

3.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235) 

4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów Urzędu, spółek i innych podmiotów na podstawie przepisów ustawy w oparciu o umowę powierzenia, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań statutowych.

6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do zautomatyzowanego profilowania

7.    Posiada Pan/ Pani prawo do:

a.    żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania które nie ma wpływu na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

b.    dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle pochodzenia,

c.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby),

d.    prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

e.    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;

8.    Inspektorem Ochrony Danych jest:

Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com

 

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                           Leszek Duszyński