Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgadnia możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026.