Zgodnie z art. 39-43 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Mogilna ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji w ramach konsultacji społecznych dokumentu.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków.

UWAGI I WNIOSKI MOŻNA SKłADAĆ W TERMINIE OD 11 CZERWCA 2019 R. - 1 LIPCA 2019 R.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno (z dopiskiem: "uwagi do programu ochrony środowiska");
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w pokoju nr 209;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: j.nowakowska@mogilno.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż 1 lipca 2019 r.) pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mogilna.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: podmioty, mieszkańcy i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Z dokumentami w wersji papierowej można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, w pokoju nr 209. Ponadto, wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (52) 318 55 18.