Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuję,

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie - uchwała nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30; wtorek 7:30 - 17:00; piątek 7:30 - 14:00, pokój nr 210 oraz na stronie internetowej gminy.