Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Mogilna podaje do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu niezbędnych opinii dotyczących "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026".

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 w/w ustawy, przystępując do opracowania dokumentu wystąpiono do właściwych organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu, co wymienione jednostki uzgodniły:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.410.148.2019.AT z dnia 22 maja 2019 r.;
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak NNZ.9022.1.225.2019 z dnia 15 maja 2019 r.

Program ochrony Środowiska został również pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwałą nr 78/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku.

Ponadto, został wyłożony do konsultacji społecznych. W wyznaczonym terminie tj. od 11.06.2019 r. do 1.07.2019 r. nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi lub wnioski.

Mając na uwadze powyższe, Program ochrony środowiska zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Mogilnie celem zaopiniowania i uchwalenia.

                                                                                                                                                        /.../