Zawiadomienie

o dodatkowym naborze w 2019 r. wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Mogilno w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno

Gmina Mogilno ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy. Zadanie będzie współfinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać w terminie do 23 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój 209 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00 oraz piątki w godz. 7:30-14:00, na formularzu wniosku dostępnym jako załącznik do niniejszego zawiadomienia bądź też dostępnym w pokoju 209.

Dofinansowanie do w/w działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego zadania.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Ponadto, wnioski będą przyjmowane do wysokości zaplanowanych na realizację zadania w 2019 r. środków, po zebraniu odpowiedniej ich liczby, kolejne pozostaną bez rozpatrzenia.

UWAGA! Wydatki z tytułu zakupu i montażu nowych pokryć  dachowych należały będą do właścicieli budynków.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pokój 209 bądź też telefonicznie, pod numerem: (52) 318 55 18.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, zobowiązani są również do załączenia do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis, dostępnego również w sposób wskazany powyżej.