Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, iż załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "eksploatacja ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 302/3, położonej w miejscowości Wszedzień, obręb 0052 - Wszedzień", realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające oraz oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora, wydanie postanowienia dotyczącego obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznosciach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do 4 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.